Betlehem-Platz in Köln-Widdersdorf


30.11.2020 Bezirksvertretung 3 (Lindenthal) Bezirksvertretung 3 (Lindenthal) öffentlich - Entscheidung